CÔNG BỐ THÔNG TIN

Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.com

Tên tài liệuTải về
Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020drive.google.com/file/d/1KsZG6ZynkNawmI422f1wdlQG9ZULhPqb/view?usp=sharing
Bản thông tin tóm tắt đại chúngdrive.google.com/file/d/12BkL-i5m442k9oPC1fWFTKSPzGbHsznj/view
An Phát Holdings: Công bố thông tin về việc trở thành công ty đại chúngdrive.google.com/open?id=1vR2nydwAlS5M5BGjBpky8gwgITCCCWkD